ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Το Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 2014−2015 αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τον τίτλο «Σπουδές στα Μαθηματικά».

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών στις «Σπουδές στα Μαθηματικά» στις κατευθύνσεις:

(α) Θεωρητικά Μαθηματικά

(β) Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Αντικείμενο

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η εμβάθυνση στα θεωρητικά μαθηματικά, καθώς και η μαθηματική επεξεργασία θεωρητικών και τεχνολογικών προβλημάτων που εμφανίζονται σε θετικές επιστήμες.

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι:

(α) η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη έρευνας υψηλού επιπέδου στα θεωρητικά και εφαρμοσμένα μαθηματικά

(β) η παροχή των αναγκαίων γνώσεων και τεχνικών   στους φοιτητές που επιθυμούν να εκπονήσουν  διδακτορική διατριβή στα αντικείμενα που καλύπτονται από το πρόγραμμα

(γ) η κατάρτιση σε υψηλό και ανταγωνιστικό επίπεδο επιστημόνων οι οποίοι είναι αναγκαίοι για την κάλυψη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της  χώρας σε μια εποχή όπου πολύπλευρη γνώση με πυρήνα τα μαθηματικά χαρακτηρίζει τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις.