Σκοπός Υπηρεσίας Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Ο πρωταρχικός σκοπός ύπαρξης και λειτουργίας του Περιφερειακού Τμήματος Πληροφορικής & Επικοινωνιών είναι η ανάπτυξη, υποστήριξη και η εξυπηρέτηση των τηλεπικοινωνιακών-δικτυακών, διδακτικών-ερευνητικών (από την άποψη της υποδομής), και διοικητικών αναγκών των τριών Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών.

Στα πλαίσια της εξυπηρέτησης των αναγκών αυτών, το Περιφερειακό Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών παρέχει υποβοήθηση και υποστήριξη των χρηστών κατά τις ώρες λειτουργίας του, εγκατάσταση και υποστήριξη λογισμικού, υποστήριξη εργαστηριακών ασκήσεων, ανάπτυξη/υποστήριξη μηχανογραφικών εφαρμογών, ανάπτυξη/υποστήριξη των τηλεπικοινωνιακών και δικτυακών διασυνδέσεων που δημιουργούνται στη Σάμο, καθώς και την προμήθεια, αναβάθμιση και έλεγχο της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και λογισμικού.

Στην ευθύνη και εποπτεία του Περιφερειακού Τμήματος Πληροφορικής & Επικοινωνιών βρίσκεται όλος ο πληροφορικός εξοπλισμός, που προμηθεύεται η Σχολή ή που διατίθεται σ' αυτό ύστερα από δωρεά.

Το Περιφερειακό Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών είναι σε θέση να παρέχει υπολογιστικό χρόνο και υποστήριξη και σε άλλους φορείς εκτός Πανεπιστημίου, εφόσον του ζητηθεί και έχει τη δυνατότητα (Σχολεία, Νομαρχιακοί κόμβοι κ.λ.π.).

Το Περιφερειακό Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, έχει αναλάβει την εποπτεία της λειτουργίας του δικτύου τηλεματικής, την τυποποίηση και την τεκμηρίωση των διαδικασιών, την συνεχή παρακολούθηση των συναφών αναγκών του Ιδρύματος και την ικανοποίηση των χρηστών του δικτύου τηλεματικής.

Oι κύριες δραστηριότητες του Π.Τ.Π.Ε περιλαμβάνουν:

  • Την υποστήριξη της λειτουργίας υπηρεσιών τηλεματικής.
  • Την τεχνική υποστήριξη των χρηστών.
  • Τη διαχείριση του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και της καλωδιακής υποδομής.
  • Την τεκμηρίωση των υπηρεσιών και στοιχείων του δικτύου.
  • Την εκπαίδευση του προσωπικού και σπουδαστών του Ιδρύματος με σεμινάρια εξοικείωσης στιςπαρεχόμενες υπηρεσίες ή/και την συμμετοχή τους σε βοηθητικές εργασίες του Π.Τ.Π.Ε
  • Την έρευνα και ανάπτυξη μέσο των σχετικών διαδικασιών του Ιδρύματος.

Πλοηγηση