Υπηρεσία Μεταφοράς Φωνής μέσω Διαδικτύου (VoIP)

 

Στόχος της υπηρεσίας είναι η παροχή τηλεφωνικής επικοινωνίας χωρίς χρέωση μεταξύ των τελικών χρηστών των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και η ευρεία χρήση της από το σύνολο των χρηστών. Με αυτό τον τρόπο αξιοποιείται η δυνατότητα του δικτύου δεδομένων για μεταφορά πακέτων φωνής, ενισχύεται η συνεργασία και η επικοινωνία μεταξύ των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και ταυτόχρονα περιορίζονται τα τηλεπικοινωνιακά τέλη των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων.

 

Τεχνικές δυνατότητες

Οι χρήστες της υπηρεσίας Voice Over IP του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν κλήσεις είτε από παραδοσιακές τηλεφωνικές συσκευές είτε από συσκευές IP Τηλεφωνίας.

Η υπηρεσία VoIP του Πανεπιστημίου Αιγαίου παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα πραγματοποίησης κλήσεων προς Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Ευρώπης και των Η.Π.Α που συμμετέχουν στο δίκτυο ViDeNet. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το VIDENET μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://www.vide.net/ .

H αριθμοδότηση που ακολουθείται είναι η ίδια με την τηλεφωνική (Ε.164) με τη διεθνή μορφή: 00-κωδικός χώρας-κωδικός περιοχής-αριθμός. Ο εθνικός gatekeeper εξυπηρετεί τις κλήσεις με πρόθεμα «0030» και προωθεί τις κλήσεις των gatekeepers των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων της χώρας σε κεντρικούς gatekeepers του ViDeNet, οι οποίοι γνωρίζουν όλους τους «εθνικούς» gatekeepers.

 

Χρήση της υπηρεσίας

Η υπηρεσία έχει ενεργοποιηθεί αυτόματα για όλους τους χρήστες του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Για την χρήση της υπηρεσίας θα πρέπει στο εξής:

Α. Για Ιδρύματα εσωτερικού:

Καλείτε απευθείας τον αριθμό του ιδρύματος (εσωτερικού) χωρίς το πρόθεμα ' 0 ' όπως γινόταν μέχρι σήμερα, διαφορετικά η κλήση θα έχει την ανάλογη υπεραστική χρέωση.

 

Παράδειγμα

Για να καλέσετε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης τον αριθμό 2810393000 θα πρέπει να καλέσετε από το εσωτερικό σας κατευθείαν το νούμερο αυτό και θα μιλήσετε χωρίς χρέωση .

Προσοχή ! Αν συνεχίσετε (όπως γινόταν μέχρι σήμερα) να το καλείτε με 0-2810393000 θα μιλήσετε με υπεραστική χρέωση.

Προς το παρόν δεν έχουν συνδεθει ακόμα στο σύστημα της υπηρεσίας μεταφοράς φωνής όλα τα Ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας. Για να ενημερώνεστε για την τρέχουσα κατάσταση και την πορεία της σταδιακής ένταξης και των υπολοίπων ιδρυμάτων στο ενοποιημένο δίκτυο Φωνής, θα πρέπει να συνδέεστε στην διεύθυνση : http://portal.gunet.gr/VoIP_custom/list.php όπου αναγράφονται όλα τα τηλέφωνα των Ιδρυμάτων που μπορείτε να καλέσετε χωρίς χρέωση.

Β. Για Ιδρύματα εξωτερικού:

Καλείτε απευθείας τον αριθμό του ιδρύματος (εξωτερικού) χωρίς το πρόθεμα ' 0 ' όπως γινόταν μέχρι σήμερα, διαφορετικά η κλήση θα έχει την ανάλογη χρέωση διεθνούς.

 

Παράδειγμα

Για να καλέσετε στο University of York (UK) τον αριθμό 0044χχχχχχ θα πρέπει να καλέσετε από το εσωτερικό σας κατευθείαν το νούμερο αυτό και θα μιλήσετε χωρίς χρέωση .

Προσοχή ! Αν συνεχίσετε (όπως γινόταν μέχρι σήμερα) να το καλείτε με 0- 00 44 xxxxx θα μιλήσετε με υπεραστική χρέωση.

τα ιδρύματα που έχουν συνδεθεί στο videnet μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα: http://www.vide.net/help/members.shtml 

( Η λίστα αυτή δεν είναι πλήρης και ενδεχομένως να υπάρχουν ιδρύματα που συμμετέχουν αλλά δεν αναφέρονται ακόμα στην λίστα)

 

Τεχνικά Στοιχεία

Η υπηρεσία παρέχεται σε συνεργασία με το GUnet και το ΕΔΕΤ .

To GUnet είναι υπεύθυνο για τη διασύνδεση των φορέων στην υπηρεσία Voice Over IP, τη συντήρηση της αριθμοδότησης, την τεχνική υποστήριξη, τη διαθεσιμότητας της υπηρεσίας καθώς και την παροχή διασύνδεσης προς την αστική τηλεφωνία στην Αθήνα για τα Ιδρύματα που το επιθυμούν.

Το ΕΔΕΤ είναι υπεύθυνο για τη διασύνδεση με το δίκτυο ViDeNet, για την ασφάλεια και την ποιότητα της υπηρεσίας VoIP που παρέχεται σε όλους τους φορείς του ΕΔΕΤ.

Η υλοποίηση της υπηρεσίας βασίστηκε στο διεθνές πρότυπο Η.323 το οποίο καθορίζει ένα σύνολο από δικτυακά συστατικά και πρωτόκολλα για μετάδοση και λήψη φωνής, video και δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Ένας κεντρικός gatekeeper (εθνικός gatekeeper), ο οποίος υποστηρίζει τα εθνικά και τα διεθνή προθέματα των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και της εταιρίας ΕΔΕΤ Α.Ε., υλοποιεί το Η.323 δίκτυο κορμού. Ταυτόχρονα, εξασφαλίζεται η υψηλή διαθεσιμότητα της υπηρεσίας με έναν εφεδρικό κεντρικό gatekeeper o οποίος έχει ως σκοπό να δέχεται τα αιτήματα των gatekeepers των Ιδρυμάτων όταν ο πρωτεύων directory gatekeeper τεθεί εκτός λειτουργίας ή καταστεί μη προσβάσιμος.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη διασύνδεσή του στην υπηρεσία Voice Over IP του Gunet. Αυτός ο εξοπλισμός αποτελείται από:

• έναν H.323 Gatekeeper

• έναν Η.323 gateway σε κάθε κόμβο

• τα τηλεφωνικά του κέντρα που εξυπηρετούν την παραδοσιακή ή/και την IP τηλεφωνία του Ιδρύματος

συσκευές παραδοσιακής ή/και IP τηλεφωνίας

 

Πλοηγηση